Hur vi behandlar dina uppgifter

Främja AB behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018.

GDPR

Dataskyddsförordningen är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Den enskildes rättigheter stärks och kraven på hur vår verksamhet får behandla personuppgifter skärps delvis.

Ansvar

Främja AB är personuppgiftsansvarig vilket innebär att Främja AB i första hand är ansvarig för hur dina personuppgifter samlas in, behandlas och hur din rätt till information tillgodoses.

Information

Syftet med den här informationen är att du får veta att och hur vi behandlar dina personuppgifter, vad målet är med behandlingen, vilka som får del av dem, och hur du kan få utförlig information angående dina rättigheter.

Behandling av personuppgifter

Inom Främja AB behandlar vi dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för de olika ändamålen och inte lagra personuppgifter längre än nödvändigt.

Rutiner

Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Utgångspunkten är att endast behöriga administratörer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Vår IT policy implementerades för att minimera dataincidentrisker förorsakad av den mänskliga faktorn.

Riktlinjer:

Vi behandlar endast personuppgifter när det föreligger laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när det är nödvändigt för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag eller för att lämna information enligt intresseavvägning.

Utlämning av personuppgifter

I vissa fall lämnar vi ut dina personuppgifter till tredje part men bara om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal och lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi ett biträdesavtal som säkerställer att personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt.

Prenumerera

Prenumerera på vårat nyhetsbrev för att få de senaste inläggen till din mailkorg.