Främjas bidrag till Agenda 2030 och de globala målen

May 23, 2022
May 23, 2022
Främjas bidrag till Agenda 2030 och de globala målen

Den positiva påverkan som Främja bidrar med går att finna i vårt uppdrag och kärnverksamhet där vi lyfter människor och erbjuder ett meningsfullt sammanhang. Vårt mål är att ligga steget före i ekologisk och social hållbarhet och inspirera andra att driva utvecklingen mot ett bättre samhälle och en hälsosammare planet. Med de globala målen synliggör vi vårt bidrag till en mer hållbar utveckling och tar sikte på 2030.

“Vår uppgift är att ta tillvara på allas olikheter och skapa en följsam gemenskap där du är värdefull precis så som du är”

Vi frigör potential

Med arbetsuppgifter som skapar värde för omvärlden kommer stolthet och tillhörighet. Vi skapar en bättre tillvaro - både för oss själva och för samhället.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor:

Främjas omsorgsmedarbetare är vår viktigaste tillgång för att kunna gör skillnad för våra huvudpersoner. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete värnar vi om våra medarbetare och att deras arbetsmiljö ska vara så trygg och säker som möjligt. Vi uppmuntrar Främjas skyddsombud till att aktivt delta i vår arbetsmiljökommitté där vi tillsammans kan bidra till att skapa vår egen arbetsmiljö. Främja satsar på professionell handledning för våra medarbetare där de regelbundet ges möjlighet för reflektion och utveckling. Våra chefer går gemensamt rollstärkande ledarskapsutbildningar som en del i Främjas ambition att ständigt bibehålla och utveckla ett empatiskt, tydligt och professionellt ledarskap. Vi satsar på gemensamma aktivitetsdagar där vi kan finna inspiration och ha möjlighet att träffas och byta erfarenheter. Vi tror att god gemenskap och ett starkare samarbete mellan våra enheter bidrar till en gemensam vilja att göra skillnad för andra.

Relevant delmål i Agenda 2030 är 8.8.

“En del i Främjas ambition att ständigt bibehålla och utveckla ett empatiskt, tydligt och professionellt ledarskap”

Vi utmanar normer

För att uppnå en ny standard inom vård och omsorg ifrågasätter vi ständigt det gamla och vågar testa nya arbetssätt - även om det för stunden verkar annorlunda. Det centrala är det som är bäst för varje enskild människa.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen:

I och med urbaniseringen blir efterfrågan större att bo centralt och allt fler människor flyttar till storstäder vilket medför en större risk att de sociala klyftorna ökar. Främja vill vara med och bidra till en positiv utveckling mot socialt hållbara städer och samhällen. Våra serviceenheter är attraktivt placerade i innerstan vilket ger våra huvudpersoner möjlighet att bo centralt vilket bidrar till inkludering. I våra servicebostäder får våra huvudpersoner hjälp med att undanröja hinder och hitta vardagsstrategier som minskar stressnivån så att det blir möjligt att ta del av samhället. Även våra dagliga verksamheter är centralt placerade vilket vilket ger våra huvudpersoner möjligheten att få en meningsfull sysselsättning i innerstan.

Relevant delmål i Agenda 2030 är 11.3.

Innanförskap:
“En känsla av att höra till utan att göra sig till”

Vi visar hållbart ledarskap

Genom att ligga steget före i socialt och ekologisk hållbarhet vill vi inspirera andra och driva på utvecklingen mot ett bättre samhälle och en hälsosammare planet.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

God hälsa och tillgång till effektiv vård är en grundläggande rättighet och förutsättning för välbefinnande. Ändå finns det socialt utsatta människor som inte har möjlighet att ta del av de vårdinsatser som samhället erbjuder. I Främjas boenden gör vår sjuksköterska alltid en hälso- och sjukvårdsinskrivning när en  huvudpersoner flyttar in. Det lägger sedan grunden för hur våra medarbetare kan stötta våra huvudpersoner att, med största möjliga självständighet, få rätt sjukvårdshjälp. Att få sin medicin utdelad, ett hälsosamtal med vår sjuksköterska eller hjälp att ta kontakt med psykiatrin kan vara exempel på hur vi kan minska psykisk stress och öka individers hälsa och välbefinnande. Målet är att våra huvudpersoner ska kunna få den hälso- och sjukvårdshjälp de behöver.

Relevanta delmål i Agenda 2030 är 3:8 och 3:4.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna och 15 - Ekosystem och biologisk mångfald:

Att bekämpa klimatförändringarna och främja ett hållbart nyttjande av ekosystemen är aktuella frågor under en pågående klimatkris. Som en del av något större strävar Främja alltid efter att hitta meningsfulla uppgifter i våra dagliga verksamheter som kan bidra till att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt. Vi tror att viktiga och meningsfulla uppgifter får individer att känna delaktighet i något större vilket skapar en större mening och stolthet. Främjas dagliga verksamheter inriktar sig exempelvis på ekologisk odling, djurskötsel, plocka fallfrukt till vår ekologiska och socialt hållbara äppelmust Palla, samt att plocka upp skräp från havets botten via Rena mälaren. I vår Ateljé har vi återkommande teman där vi använder oss av återvunnet material. Genom att visa prov på verksamheter med ekologiskt hållbara uppgifter hoppas vi kunna inspirera andra att andra att göra likadant.

Relevanta delmål i Agenda 2030 är 13:3, 15.5 och 15.5.

Mål 14 - Hav och Marina resurser

Genom vår dagliga verksamhet på Erstagatan började Fredrik Johansson under sommaren 2019 tillsammans med huvudpersoner att plocka upp skräp från mälarens botten. Detta var starten till den ideella organisationen Rena mälaren som idag består av 300 volontärer som minst 1 gång i veckan städar havsbotten för att få bort gifter från Mälaren och Östersjön. Främjas Dagliga verksamhet kommer från och med våren 2022 att utföra två dyk i veckan tillsammans med Rena mälaren där våra huvudpersoner till största del hjälper till med med den viktiga uppgiften som repdragare. Under maj månad 2022 börjar vår dagliga verksamhet tillsammans med Rena mälaren “Holgerssons underbara skräpresa” med syfte att sprida initiativet till fler städer i Sverige. Rena mälaren har i dagsläget plockat upp 174 000 kg sopor från havsbotten varav 22 000 kg blybatterier.

Relevant delmål i Agenda 2030 är 14:1, 14:2, 14:3,

“Sommaren 2019 började Fredrik tillsammans med huvudpersoner att plocka upp skräp från mälarens botten, sedan dess har det plockats 174 000 kg”

Främjas Hållbarhetsdag:

Då vi tycker att hållbarhetsfrågor är så pass viktig har Främja en årlig hållbarhetsdag. Dagen är till för alla medarbetare och huvudpersoner och består av friskvårdsaktiviteter, föreläsningar, socialt umgänge och hållbar inspiration. Årets hållbarhetsdag ledde, genom förslag av deltagarna till: Att Främja kommer utföra en skräpplockardag i vår samt att genom vår odling på Elfvik gård odla mat till fyra av Främjas vuxenenheter och ta hand om deras grönsaksrester som komposteras. 

Få våra
inlägg till din
mailkorg

Prenumerera